Rejestracja

Przychodnia udostępnia możliwość zarejestrowania skierowań w sposób następujący:

  • OSOBIŚCIE - wymagane dostarczenie oryginału skierowania podczas wizyty w przychodni
  • ONLINE - za pośrednictwem e-rejestracji

WAŻNE

Zgodnie z Dz.U. 2014 poz. 1138, Świadczeniobiorca jest obowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.3).