O nas

Spó?dzielnia Inwalidów "Karpaty" powsta?a
1 stycznia 1976 roku. Dzisiaj jest nowoczesnym zak?adem szwalniczym z ugruntowan? pozycj? na rynku. Pocz?tkowo specjalizowali?my si? w produkcji odzie?y ochronnej i roboczej jednak zdobywane przez ponad 40-ci lat do?wiadczenie oraz dynamicznie zmieniaj?ca si? sytuacja w bran?y doprowadzi?y nas do wspó?pracy z wiod?cymi krajowymi i zagranicznymi firmami odzie?owymi, dla których wykonujemy przeszycia wyj?ciowych ubra? damskich i m?skich.

Posiadamy komputerowy system przygotowania produkcji kompatybilny z systemem Gerber oraz Lectra co w po??czeniu z nowoczesnym i stale modernizowanym parkiem maszynowym pozwala produkowa? wyroby bardzo wysokiej jako?ci. Fachowa i doskonale przygotowana 90-cio osobowa za?oga gwarantuje sprawn? realizacj? ka?dego krawieckiego zlecenia.

Dzisiaj nasz zak?ad mie?ci si? w budynku o powierzchni 3240 m2, w którym znajduj? si? 3 w pe?ni wyposa?one szwalnie, nowoczesna krojownia i hafciarnia z sze?ciog?owicow? maszyn?.

W budynku mie?ci si? tak?e Przychodnia Rehabilitacyjna.

Od samego pocz?tku cenimy budow? doskona?ych relacji z klientami. Pozwala nam to od lat w pe?ni zrozumie? Pa?stwa indywidualne potrzeby.